UYARI: Park bahçe ve yeşil alanlar yeniden açılmış olsa da bazı hizmetler mevcut değildir. COVID-19 sırasında park operasyonlarıyla ilgili en son ayrıntılar için burayı tıklayın.
Birimler
Birimler

Birimler

Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 • Anadolu yakasında, Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde ve sorumluluğunda bulunan yeşil alanların (parklar, bahçeler, korular, kent ormanları, mesire yerleri, ağaçlandırma alanları, meydanlar, refüjler, kavşaklar, dolgu ile elde edilmiş alanlar ve bu alanlar üzerinde bulunan çocuk parkları, spor alanları, süs havuzları, göletler vb. tesisler) bakımı, onarımı, korunması ve işletilmesini yapmak,
 • Müdürlüğe bağlı şeflikler, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı diğer birimler, ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarından gelen talepleri değerlendirerek, yıllık planlar haline getirmek,
 • Planlanan bu talepleri yıllık yatırım programı haline getirmek, yatırım programına göre projelendirmek, keşiflerini ve maliyet hesaplarını yaparak, Müdürlük bütçesini oluşturmak,
 • Projelerin uygulanmasına yönelik her türlü materyali (bitkisel materyal, kent mobilyası, çocuk oyun grubu vb.) temin etmek,
 • Projelerin ihale hazırlığını mer'i mevzuat çerçevesinde yaparak gerçekleştirmek,
 • İhalesi gerçekleştirilen işlerin süresi içinde, teknik şartnamesine ve sözleşmesine uygun yürütülmesini sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde, çalışan sağlığı ve iş güvenliği bakımından çalışma koşullarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ayrıca ihale yoluyla yaptırılan işlerde de uygunluğu sağlamak ve denetlemek,
 • Başkanlık makamınca verilecek diğer iş ve görevleri mer’i mevzuat dahilinde yapmak.


Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 • Avrupa yakasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda ve/veya mülkiyetinde bulunan park ve bahçeler, yeşil alanlar, korular, kent ormanları, çocuk parkları, sahillerdeki düzenlenmiş alanlar ile spor ve oyun alanları ile bu alanlar içerisinde yer alan tesislerin bakımı, onarımı, korunması ve revizyonunu yapmak,
 • Park ve bahçeler, yeşil alanlar, koru alanları ile kent içerisindeki ana arterler ve kavşaklarda bulunan süs havuzlarının, göletlerin bakımı, onarımı ve işletilmesi çalışmalarını yapmak,
 • Park ve yeşil alanlarda kullanılacak çocuk oyun gruplarını, fitness aletlerini, spor sahalarında kullanılacak diğer malzeme ve ekipmanları temin etmek,
 • İhalesi gerçekleştirilen iş ve hizmetlerin ihale şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek,
 • Teknik konularda Başkanlık makamına ve İlçe Belediyeleri'ne yardımcı olmak,
 • Her takvim yılına ait Müdürlük yatırım programını ve bütçesini hazırlayarak karara bağlanmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne göndermek,
 • Başkanlıkça onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcamasını yapmak,
 • Yürürlükteki mevzuat dahilinde Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planını hazırlayarak ilgili Daire Başkanlığı’na göndermek,
 • Başkanlıkça verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.


Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü

 • Büyükşehir Belediyesi sorumluluk ve yetki alanında bulunan park, bahçe, çocuk, bahçesi, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit etmek ve kamulaştırma tekliflerini yapmak. İstanbul genelindeki yeşil alan planlamalarıyla ilgili çalışmaları yürütmek; bu amaçla her türlü etüt, plan ve projeleri hazırlamak, hazırlanmış planlar ile yürürlükte bulunan plan değişiklikleriyle ilgili görüşleri bildirmek, planlanmış alanlarda her türlü yeşil alanlar ile tesisleri yapmak,
 • Süs havuzları yapmak,
 • İstanbul Genelindeki Tuvaletlerin İşletilmesi hizmetini sağlamak,
 • Müdürlük uhdesinde olabilecek işlerin ve tesislerin yapımını sağlamak maksadıyla işlerin gerektirdiği her türlü yapım, hizmet, mal alımı ve danışmanlık ihaleleri ile doğrudan temin işine ait ihale dokümanlarını ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlamak ve sonuçlandırmak,
 • Daire Başkanlığı'nın uygun görmesi halinde bağlı diğer müdürlüklerin sorumluluğunda bulunan park ve yeşil alanların bakım ve onarımlarına ait keşif ve ihale dosyalarını hazırlamak bu ihalelere ait her tür iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Üst Makamlarca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak ve takiplerini yapmak,
 • İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek. İhale edilen işlerin kontrollük hizmetlerini yapmak, hakediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemlerini takip ederek sonuçlandırmak,
 • Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ve vatandaşlardan gelen nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklik taleplerini yeşil alanlar yönünden değerlendirmek,
 • Teknik konularda İlçe Belediyeleri'ne yardımcı olmak,
 • Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını ve bütçesini hazırlamak,
 • Üst makamlarca onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcanmasını sağlamak,
 • Yürürlükteki mevzuat dahilinde müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu, performans raporunu ve 5 yıllık stratejik planı hazırlayarak Daire Başkanlığı’na göndermek.


Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü

 • Büyükşehir Belediyesi’nin enerjiyle ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve yaygınlaştırmak,
 • Büyükşehir Belediyesi birimlerince açılacak olan elektrik, su ve doğalgaz abonelik ve giderlerinin takibini yapmak, birimlerde enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına yönelik etüt ve proje çalışmalarını yürütmek ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Büyükşehir Belediyesi’nin enerji verilerinin takibini, analizini, raporlamasını ve yayılımını yapmak,
 • Büyükşehir Belediyesi’nin enerji mevzuatı çerçevesinde enerji ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmasını sağlamak,
 • Enerji verimliliği ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; toplumda farkındalık oluşturacak ve bilinci artıracak seminer, çalıştay, konferans ve panel gibi etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek ve enerji bilinçlendirme çalışmalarına destek vermek,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından (hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları) elektrik üretimi sağlamak ve Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinde kullanmak,
 • İstanbul’un şehir aydınlatma kuralları doğrultusunda; ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olarak, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki binaların, tarihi eserlerin, dış mekânlarında, park ve meydanlarda, yüksek teknolojik çözümleri sunarak, aydınlatılmalarını sağlamak, periyodik olarak bakım ve onarımlarını yapmak,
 • Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve yetki kapsamında enerji ve aydınlatma faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlara katılım sağlamak, üye olmak ve koordinasyonu geliştirmek,
 • Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki jeneratörlerin ve kompanzasyon panolarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
 • Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet binası olarak kullandığı yerler dışındaki hizmet alanlarında bulunan asansör, yürüyen merdiven ve engelli platformlarının bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,
 • Belediye hizmet binaları ve yerleşkelerinde, Enerji Etüdü, Enerji Kimlik Belgesi, Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yeşil Yerleşkeler konularına dair çalışmalar yürütmek, takibini yapmak veya yaptırmak ve ilgili yerler için enerji yöneticisi görevlendirmek.